dnes je štvrtok,  26. máj 2022,  meniny má Dušan,  počet dní do splnu: ,  dnes východ slnka: 03:57,  dnes západ slnka: 19:29

Všeobecné pravidlá portálu PetrovZdar.sk

Portál PetrovZdar.sk je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám rôzne služby.

 

1. Autorom a súčasne Prevádzkovateľom portálu www.petrovzdar.sk (PetrovZdar.sk) je: LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce IČO: 46424954, DIČ: 2023395187, IČ DPH: SK2023395187, zapísaná: Okresný súd Nitra, odd: Sro, vložka: 30398/N-Zbl. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Užívateľom je každá osoba, ktorá vstupuje na portál a používa obsah portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej len „Užívateľ“).

 

2. Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch. Služby prevádzkovateľa sú zo strany užívateľov využívané na vlastné riziko a tým užívatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých užívateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.

 

3. Registrácia užívateľa na portáli PetrovZdar.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však užívateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli zaregistrovaní.

 

4. Informácie, ktoré užívateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile užívateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

 

5. Užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registrácia sa nedá zrušiť a zostáva v databáze kôli príspevkom na portáli, ktoré sa viažu k danej registrácii.

 

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

7. Prevádzkovateľ má právo udržiavať informácie zadané užívateľom na portáli po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) užívateľa). Po zamedzení prístupu užívateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusii, články, príbehy, recepty a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia užívateľa s ostatnými užívateľmi.

 

8. Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb užívateľovi na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným užívateľom portáli a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň užívateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám (užívateľom).

 

9. Súkromnými údajmi užívateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo užívateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) užívateľa sa nepovažujú za súkromný údaj užívateľa.

 

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP užívateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

 

11. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom;
 • propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

V opačnom prípade budú takéto príspevky vymazané. Za neustále porušovanie týchto podmienok má prevádzkovateľ právo udeliť BANN (zamedzenie prispievania príspevkov na portál) na dobu určitú (týždeň, mesiac, rok). Ak užívateľ i po udelení BANNu a skončení jeho platnosti bude naďalej porušovať pravidlá portálu, prevádzkovateľ má právo užívateľovi zamedziť prístup tak ako je už spomenuté v bode 6.

 

12. Užívateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať. Užívateľ nesmie obťažovať ostatných užívateľov.

 

13. Užívateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.

 

14. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

15. Užívateľ môže na portáli PetrovZdar.sk využívať maximálne 1 registráciu, nie je povolené registrovať si viac používateľských účtov. Vytvorenie viacerých registrácií sa bude považovať za porušenie pravidiel portálu PetrovZdar.sk a môže byť danému užívateľovi zablokovaný prístup na portál PetrovZdar.sk. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov alebo iné osoby. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

 

16. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

 

17. Užívateľ nesmie na portál pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

 

18. Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 16. a 17. sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré užívateľ pridáva na portál, a to najmä do profilu, do fotografií a videí.

 

19. Užívateľ sa zaväzuje, že:

 • nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveroch,
 • si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

 

20. Užívateľ súhlasí s tým:

 • že mu bude zobrazovaná reklama na serveroch
 • mu budú rozposielavané reklamné maily, pokiaľ písomnou formou (emailom) nepožiada o zrušenie rozposielavania reklamných emailov.

 

21. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

 

22. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi.

 

23. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.

 

24. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zamedziť prístup užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Užívatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb užívateľom, majú prevádzkovateľ a užívateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

 

25. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania užívateľov vopred, s čím sú užívatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

 

26. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať užívateľov. Tieto sú k dispozícii užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 

27. Užívateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov užívateľa) oprávneným orgánom.

 

28. Materiály a diela zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane konkrétnych diel jednotlivých autorov, samotnej stránky, všetkých dokumentov, fotografií, súborov, grafiky, logickej štruktúry a obecného vzhľadu stránky/portálu sú predmetom autorských práv. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak. Viac informácií o autorských právach týkajúcich sa PetrovZdar.sk zobrazíte TU.

 

29. Užívaním portálu PetrovZdar.sk užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s autorskými právami, podmienkami používania a všeobecnými pravidlami tohto portálu, plne rozumie ich obsahu, súhlasí s nimi, bude sa nimi riadiť a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálu www.petrovzdar.sk a využívaní jeho služieb.